Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cách


Các bài báo nghiên cứu

1. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum NC13 producing angiotensin-converting enzyme inhibiting peptides. Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach, Nguyen Thi Hang, Nguyen Thanh Hoa. Proceeding of the second international conference on the development of biomedical engineering in Vietnam, 2006.

2. Fludization aeration mixing apparatus. Nguyen Van Cach. Online Journal of World Interlectual Property Organization: PCT Scope®, 2009.

3. Khảo sát các điều kiện thích hợp cho phản ứng transgalactosyl sử dụng b-galactsidase Aspergillus oryzae 3 để sản xuất galactooligosaccharid (GOS) từ lactose. Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Văn Cách, Đặng Thị Thu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2009.

4. Nghiên cứu đặc tính của Bacillus subtilis TH2 trong sinh tổng hợp chất kìm hãm enzym chuyển hóa angiotensin. Trần Liên Hà, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Văn Cách. Tạp chí Công nghệ sinh học, số 8, 2010.

5. Phân lập, tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng sinh enzym xylanase cao và một số đặc tính của chủng. Trần Liên Hà, Nguyễn Thị Thương Thương, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Cách. Tạp chí Công nghệ sinh học, số 8, 2010.

6. Present status of water environment in Hanoi and some solution for this situation. Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach. Forum of Environment and Public health Issues in Asian Mega-cities Seoul, 2010.

7. Bioremediation-polluted surface water treatment. Tran Lien Ha , Do Tien Anh, Nguyen Van Cach. International conference “ Water supply and water quality”, 2010.