Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Phi


Sách đã xuất bản

1. Học tập & sáng tạo công nghệ - Chìa khóa để xây dựng năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam. Hoàng Đình Phi. H- Giáo dục, 2009.

2. Quản trị Công nghệ. Hoàng Đình Phi. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.