Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Phi


Các đề tài nghiên cứu

1. Hợp tác phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ trong vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước, 2008-2010. Hoàng Đình Phi (Chủ nhiệm).

2. Công tác quản trị chiến lược công nghệ tại Công ty Sơn Hà và một số gợi ý cho các DNNVV Việt Nam. Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-2011. Hoàng Đình Phi (Chủ nhiệm).

3. Đề án mở chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-2011. Hoàng Đình Phi (Tham gia).

4. Khai thác và phát triển nguồn gen cây Báng (Ficus costanta), cây Tai Sóc (Moringa oleifera), cây Bướm Trắng (Bauhinia viridescens) làm rau an toàn. Đề tài cấp Bộ, 2011-2014. Hoàng Đình Phi (Chủ nhiệm).

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back