Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Phi


Các bài báo nghiên cứu

Các bài viết đã công bố (Là tác giả hoặc Đồng tác giả):

1.Quản lý công nghệ và những đề xuất cho các nhà hoạch định chính sách. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Chuyển giao công nghệ, 2002.

2.Presentation on Technology Management and Proposal to Policy Makers. Workshop on Technology assessment for R&D Institutions, S&T Policy markets. NCST - APCTT - NISTPASS, MOST, 2002.

3. Trình độ quản lý công nghệ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tạp chí Thương mại, số 17, 2005.

4.Vai trò của học tập và sáng tạo công nghệ đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh và thương mại trong bối cảnh công nghệ thông tin và kinh tế tri thức, 2006.

5. Quản lý tài sản trí tuệ tại Sannam và một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, 2006.

6.Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm xã hội. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Các góc độ tiếp cận - Thực tiễn và giải pháp, 2008.

7. Một số vấn đề và giải pháp phát triển các mô hình tập đoàn kinh doanh của Việt Nam. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Tập đoàn Kinh tế - Lý luận và thực tiễn, 2009.

8.Xác định vai trò của doanh nghiệp và phát triển mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các trường đại học khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Tương tác “trường đại học - doanh nghiệp” theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, 2009.

9. Phát triển tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập Quốc tế. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, 2010.

10.Xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa nông dân với các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Các cam kết WTO về dịch vụ phân phối và những vấn đề đặt ra với Việt Nam, 2010.

11. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động hợp tác với các trường đại học trong đào tạo các nhà quản trị trẻ. Tạp chí Khoa học thương mại, số 34, 2010.

12. Một cách tiếp cận khoa học để tái cấu trúc ngành kinh tế & doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng & cạnh tranh toàn cầu. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu, 2010.

13.Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với các ngành công nghiệp mũi nhọn ở Việt Nam. Tạp chí Quản lý Kinh tế, số chuyên đề 2011, 2011.

14.Enhancing management of technology & innovation for sustainable competitiveness of SMEs.Tạp chí Kinh tế và kinh doanh - Journal of Science, Economics and Business, No 5E, 2011.

15.Tăng cường công tác quản trị công nghệ để xây dựng và phát triển các năng lực công nghệ nhằm duy trì khả năng cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp Việt Nam. In trong: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh, 2011.

16.Khảo sát và đánh giá sơ bộ mức độ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành thương mại điện tử. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế đào tạo thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp - Thực trạng Việt Nam và kinh nghiệm Quốc tế, 2011.

17. Đánh giá công tác quản trị công nghệ của doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học thương mại, số 48, 2012.

18. Lựa chọn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vượt qua khủng hoảng. Tạp chí Quản lý kinh tế, số 48, 2012.