Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Đình Thọ


Sách đã xuất bản

Tham gia  Chủ biên và Đồng Chủ biên 16 công trình nghiên cứu văn hóa ( từ 1983 đến 1997). Là Đồng tác giả trong hơn 50 tập sách nghiên cứu lý luận, phê bình văn hóa, văn học và sân khấu ( từ 1972). (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Bản sắc dân tộc của văn hóa. Mai Đình Thọ. Viện Văn hóa, 1990.

2. Triết học và Mỹ học phương Tây hôm nay. Đồng tác giả. H- Văn hóa Thông tin, 1992.

3. Chủ nghĩa Nhân văn và Văn hóa dân tộc. Mai Đình Thọ. H- Văn hóa Thông tin, 1996.

4. Văn hóa - Một số vấn đề lý luận. Mai Đình Thọ. H- Chính trị Quốc gia, 1999.

5. Văn hóa học trong hành trình văn hóa. Mai Đình Thọ. H- Văn hóa Thông tin, 2000.

6. Văn hóa văn nghệ một thời hai trận tuyến. Mai Đình Thọ. H- Văn hóa Thông tin, 2001.

7. Toàn cầu hóa và vấn đề bảo tồn Văn hóa dân tộc. Mai Đình Thọ. H- Chính trị Quốc gia, 2003.

8. Văn minh tinh thần từ chất lượng văn hóa. Mai Đình Thọ. H- Văn hóa Thông tin, 2006.

9. Văn chương trong đời sống văn hóa.

 

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo