Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền


Các bài báo nghiên cứu

1. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực trạng và giải pháp. Đồng tác giả. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 1999.

2. Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam. Nguyễn Chí Bền. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2000.

close

Thông báo