Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Hợp


Sách đã xuất bản

1. Luật Hành chính Việt Nam (Giáo trình). Đồng tác giả. Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2009. 

2. Luật Tố tụng hành chính Việt Nam (Tập bài giảng). Đồng tác giả. Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

3. Luật Hành chính Việt Nam- những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống. Đồng tác giả. H- Lao động, 2010.

4. Tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhâp quốc tế ở Việt Nam hiện nay. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 2010.

5. Luật Tố tụng hành chính Việt Nam- những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống. Đồng tác giả. H- Lao động, 2011.

6. Thể chế công vụ. Nguyễn Cảnh Hợp. H- Tư pháp, 2011.

7. Xây dựng pháp luật (Giáo trình). Đồng tác giả. Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. NXB Hồng Đức, 2012.

8. Luật Tố tụng Hành chính Việt Nam (Giáo trình). Đồng tác giả. Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

9. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 2012.

10. Văn hóa pháp luật: Những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo