Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Hợp


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành: Luật học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga.


close

Thông báo