Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Hợp


Các đề tài nghiên cứu

1. Một số vấn đề của pháp luật tố tụng hình sự. Đề tài cấp Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001. Nguyễn Cảnh Hợp (Tham gia).

2. Thể chế chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước các nước ASEAN. Đề tài cấp Bộ, 2002. Nguyễn Cảnh Hợp (Tham gia).

3. Pháp luật công vụ, công chức: thực trạng và đổi mới. Đề tài cấp Bộ, 2006. Nguyễn Cảnh Hợp (Chủ nhiệm).

 

close

Thông báo