Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Hợp


Các bài báo nghiên cứu

1. Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Những vấn đề quá độ sang nghị viện. Nguyễn Cảnh Hợp. Tạp chí  Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và  Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga, số 5, 1998.

2. Những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền. Nguyễn Cảnh Hợp. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1, 2001.

3. Hiện đại hoá chính trị tại các nước Đông - Nam Á. Nguyễn Cảnh Hợp. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2, 2001.

4. Các quy phạm hiến định cơ bản về quyền lập pháp trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, Văn phòng Quốc hội. Nguyễn Cảnh Hợp, Lê Văn Cảm. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5, 3-2011.

5. Thực trạng tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Nguyễn Cảnh Hợp, Lê Văn Cảm. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 5, 2011.

6. Bàn về “cá nhân, tổ chức được nhà nước trao quyền” trong đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hành chính. Nguyễn Cảnh Hợp, Cao Vũ Minh. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5, 2010.

7. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định quản lý nhà nước. Nguyễn Cảnh Hợp, Cao Vũ Minh. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11, 2011.

8. Hoàn thiện pháp luật về vi phạm hành chính từ kinh nghiệm của Liên bang Nga. Nguyễn Cảnh Hợp, Cao Vũ Minh. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5, 2011.

9. Mô hình lí luận của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền. Nguyễn Cảnh Hợp, Lê Văn Cảm. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3, 2012.

10. Nguyên tắc tập quyền Xã hội chủ nghĩa đối chiếu với những luận điểm phân quyền của Mông-te-ski-ơ và một số kiến nghị. Nguyễn Cảnh Hợp. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 19 (227), 10-2012.

11. Đổi mới tổ chức và họat động của Hội đồng Nhân dân- Phương hướng cơ bản của tiến trình dân chủ hóa ở địa phương. Nguyễn Cảnh Hợp. Tham luận tại Hội thảo về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương do Viện Nhà nước và Pháp luật và Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) của Liên bang Đức phối hợp tổ chức, 8-2011.

12. Phân cấp quản lý trong tiến trình cải cách hành chính. Nguyễn Cảnh Hợp. Tham luận tại Hội thảo về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương do Viện Nhà nước và Pháp luật và Viện  Konrad Adenauer Stiftung (KAS) của Liên bang Đức phối hợp tổ chức, 8-2011.

13. Thủ tục hành chính và vấn đề bảo đảm quyền con người. Nguyễn Cảnh Hợp. Hội thảo Khoa học về bảo đảm quyền con người bằng luật Hiến pháp và Luật Hành chính, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 5-2011.

14. Kinh nghiệm lập hiến thế giới về quyền tư pháp. Nguyễn Cảnh Hợp. Hội thảo khoa học: Đổi mới quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị, dân sự trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 4-2012.

15. Những giải pháp cơ bản về nâng cao vai trò của Tòa án hành chính. Nguyễn Cảnh Hợp. Tham luận tại Hội thảo khoa học: Tài phán Hành chính trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và Hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, Viện Nhà nước và Pháp luật và Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS)  của Liên bang Đức phối hợp tổ chức, 6 - 2010.

16. Về Bộ luật xử lý vi phạm hành chính của Liên bang Nga. Nguyễn Cảnh Hợp. In trong: Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học: Hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường cụ Quốc hội và Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển thuộc Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, 15-10-2011.

close

Thông báo