Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang


Sách đã xuất bản

1. Góp phần tìm hiểu phong trào Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Đồng tác giả. Sở Văn hoá Nghĩa Bình, 1983.

2. Nguyễn Huệ - Phú Xuân. Đồng tác giả. NXB Thuận Hoá, 1983; Tái bản, 1986.

3. Một lòng vì Đảng vì dân. Đồng tác giả. Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Bình Trị Thiên- Thuận Hoá, 1984.

4. Tây Sơn - Thuận Hoá, những dấu ấn lịch sử. Đồng tác giả. Sở Văn hoá Bình Trị Thiên, 1986.

5. Danh nhân Bình Trị Thiên. Tập I. Đồng tác giả. NXB Thuận Hoá, 1986.

6. Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung. Đỗ Bang. Sở Văn hoá Bình Trị Thiên, 1988; Tái bản, NXB Thuận Hóa, 1994, 1998, 2005; Tái bản, H- Văn hoá Thông tin, 2006, 2011.

7. Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Đông Hà (1930-1945). Tập I. Đỗ Bang. NXB Thuận Hoá, 1989.

8. Lịch sử Đảng bộ thị xã Hội An. Đồng tác giả. NXB Đà Nẵng 1989.

9. Đô thị cổ Hội An. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1991.

10. Pho Hien - The centre of  International commerce in the XVII th- XVIII centruries. Đồng tác giả. The gioi Publishers, Hanoi, 1994.

11. Chân dung các vua Nguyễn. Tập I. Đồng tác giả. Thuận Hoá, 1996.

12. Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII. Đỗ Bang. NXB Thuận Hoá - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1996.

13. Kinh tế thương nghiệp Việt Nam dưới thời Nguyễn. Đỗ Bang. NXB Thuận Hoá, 1997.

14. Tổ chức bộ máy Nhà nước Triều Nguyễn (1802-1884). Đỗ Bang (Chủ biên). NXB Thuận Hoá, 1997.

15. Tình hình ruộng đất nông nghiệp và nông dân dưới Triều Nguyễn. Đỗ Bang (Đồng Chủ biên). NXB Thuận Hóa, 1997.

16. Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy Nhà nước Triều Nguyễn, những vấn đề đặt ra hiện nay. Đồng tác giả. NXB Thuận Hóa, 1998.

17. Lịch sử Thành phố Quy Nhơn. Đỗ Bang (Đồng Chủ biên). NXB Thuận Hóa, 1998.

18. Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đổi mới. Đồng tác giả. NXB Đà Nẵng, 1998.

19. Những gương mặt trí thức. Đồng tác giả. H- Văn hoá Thông tin, 1998.

20. Phan Huy Lê - một nhân cách - một sự nghiệp. Đồng tác giả. H- Thế giới, 1999.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo