Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Lịch sử )

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1993

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp Hà Nội.


close

Thông báo