Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang


Các đề tài nghiên cứu

1. Đô thị cổ ở các tỉnh miền Trung. Đề tài cấp Bộ, 1989 - 1991. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

2. Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn; những vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số KX-ĐL-94-16, 1994 - 1997. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

3. Văn bản Hán Nôm Huế. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, 2006 - 2008. Đỗ Bang (Tham gia).

4. Lũ lụt ở các tỉnh miền Trung trong hai thế kỷ XIX-XX. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B2000 - 07 - 62 TĐ, 2000 - 2002. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

5. Địa chí Bình Định: tập Thiên nhiên, Dân cư và Hành chính. Đề tài cấp Tỉnh, 2002 - 2005. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

6. Địa chí Bình Định: tập Lịch sử. Đề tài cấp Tỉnh, 2003 - 2006. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

7. Địa chí Bình Định: tập Kinh tế. Đề tài cấp Tỉnh, 2004 - 2007. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

8. Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.10-08, 2006 - 2008. Đỗ Bang (Tham gia).

9. Địa chí Thừa Thiên Huế: tập Dân cư và Hành chính. Đề tài cấp Tỉnh, 2006 - 2009. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

10. Lịch sử Phú Yên thế kỷ XIX. Đề tài cấp Tỉnh, 2007 - 2009. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

11. Hệ thống các công trình phòng thủ các tỉnh miền Trung dưới triều Nguyễn (1802 - 1885). Đề tài cấp Bộ, mã số B2009-DHH 01-81, 2009 - 2011. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

12. Nhận thức mới về nền tảng văn hoá dân tộc và văn hoá phát triển trước yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước hiện nayĐề tài cấp Nhà nước, mã số KX.03.05/06-10, 2009. Đỗ Bang (Chủ nhiệm).

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo