Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Minh Diệm


Các đề tài nghiên cứu

1. Các phương pháp gia công mới. Đề tài cấp Bộ, mã số B96-15-10, 1999. Đinh Minh Diệm (Tham gia).

2. Nghiên cứu và thiết kế chế tạo cơ cấu điều khiển tự động đầu hàn. Đề tài cấp Bộ, mã số B98-15-23, 2000. Đinh Minh Diệm (Chủ nhiệm).

3. Nâng cao chất lượng lớp kim loại đắp. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-15-02,  2001 - 2002. Đinh Minh Diệm (Chủ nhiệm).

4. Giải pháp nâng cao chất lượng sơn tĩnh điện. Đề tài cấp Bộ, mã số B2003-15-25, 2003 – 2004. Đinh Minh Diệm (Tham gia).

5. Nghiên cứu các dạng khuyết tật khi tạo phôi cơ khí và các biện pháp phòng ngừa. Đề tài cấp Cơ sở, mã số T.04-15-69, 2006. Đinh Minh Diệm (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm ảo phục vụ tham quan học tập cho sinh viên. Đề tài cấp Cơ sở, mã số T2008-02-43, 2008. Đinh Minh Diệm (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị điều khiển tự động vị trí hàn theo tiêu chuẩn AWS phục vụ thí nghiệm. Đề tài cấp Cơ sở, mã số T2011-02-01, 2011. Đinh Minh Diệm (Chủ nhiệm).

clinic of abortion go scraping of the uterus
dating for married go married men who cheat