Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Phan


Sách đã xuất bản

1. Kinh tế chính trị học. Hai tập. Đồng tác giả. H- Sự thật, 1993.

2. Phân phối thu nhập trong nền Kinh tế thị trường. Đồng tác giả. H- Thống kê, 1994.

3. Kinh tế chính trị học (Giáo trình dùng cho các trường Đại học thuộc khối Kinh tế).Tập 1. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1996.

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Hai tập. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1998.

5. Lịch sử các học thuyết kinh tế. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1999.

6. Kinh tế học vĩ mô (Giáo trình dùng cho các trường đào tạo Đại học từ xa). Phạm Quang Phan (Chủ biên). H- Thống kê, 2001.

7. Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị (Dùng cho Chương trình đào tạo Cao học theo phương thức từ xa). Đồng tác giả. H- Thống kê, 2001.

8. Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Phạm Quang Phan (Chủ biên). H- Thống kê, 2002.

9. Kinh tế chính trị (Dùng trong các trường, lớp Trung học Kinh tế từ năm 2002-2003). Phạm Quang Phan (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2002.

10. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nội dung chương trình các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2002.

11. Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Phạm Quang Phan (Đồng Chủ biên). H- Thống kê, 2003.

12. Những nội dung cơ bản của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Phạm Quang Phan (Đồng Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2005.

13. Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong các trường Đại học Kinh tế). Phạm Quang Phan (Đồng Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2006.

14. Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong các trường Trung học Kinh tế). Phạm Quang Phan (Chủ biên). H - Chính trị Quốc gia, 2006.

15. Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Phạm Quang Phan (Chủ biên). H- Thống kê, 2007.

16. Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Lý thuyết & Bài tập. Phạm Quang Phan (Đồng Chủ biên). NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

17. Khái lược Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh). Phạm Quang Phan (Đồng Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2008.

18. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng tác giả. H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

19. Lịch sử các học thuyết kinh tế (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

20. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Giáo trình). Phạm Quang Phan (Đồng Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2009.

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo