Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Phan


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1945

Sinh tại Ninh Bình.

1964 - 1974 Tham gia Quân đội.

1974 - 1978 

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Kinh tế kế hoạch.

Từ 1978

- Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị tại Đại học Tổng hợp Lêningrat , Liên Xô (1986);

- Học về kinh tế thị trường (Do Quỹ Ford, Bộ Ngoại giao, trường Đại học Kinh tế Quốc dân hợp tác tổ chức) (1990 - 1991);

- Học Lý luận cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2001 - 2003);

- Phong hàm Giáo sư (2003).

 

close

Thông báo