Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Phan


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 6 luận án Tiến sĩ.

1. Nguyễn Văn Lịch, "Kinh tế nông hộ trong nền Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam", 1990- 1994.

2. Nguyễn Tiến Dũng, "Phát triển kinh tế nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình hình thành nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa", 2001- 2004.

3. Vương Đức Tuấn, "Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội đến năm 2010", 2003- 2007.

4. Bùi Quốc Anh, "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hoá và sau cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam (lấy ví dụ trong ngành Giao thông vận tải)", 2004- 2008.

5. Bạch Thị Lan Anh, "Phát triển bền vững làng nghề truyền thống trong các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ", 2005- 2009.

6. Nguyễn Thị Thanh Hiếu, "Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam", 2007- 2010.

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo