Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Phan


Các đề tài nghiên cứu

1. Thành phần kinh tế nhà nước và sự vận dụng nó trên địa bàn Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố Hà Nội, 1988. Phạm Quang Phan (Tham gia).

2. Phân phối thu nhập trong nền Kinh tế thị trường và sự vận dụng ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B. 93. 20. 17. 1994, 1994. Phạm Quang Phan (Tham gia).

3. Công nghiệp hoá theo hướng xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu. Kinh nghiệm các nước ASEAN và những vấn đề của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B. 95. 20. 42, 1996, 1996. Phạm Quang Phan (Tham gia).

4. Những giải pháp cơ bản đẩy mạnh một bước Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá ở Việt Nam. Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 1996. Phạm Quang Phan (Tham gia).

5. Kinh tế tư bản nhà nước và sự vận dụng trên địa bàn Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, mã số B. 96. 38. 05, 1997Phạm Quang Phan (Tham gia).

6. Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B. 97. 38. 13, 1998. Phạm Quang Phan (Tham gia).

7. Về lý luận, chính sách và giải pháp đổi mới, tăng cường thành phần kinh tế nhà nước. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHXH. 03. 02. 2000. Phạm Quang Phan (Tham gia).

8. Phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố Hà Nội, 2001. Phạm Quang Phan (Tham gia).

9. Sự hình thành và phát triển thị trường hàng hoá sức lao động ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B. 2001. 38. 18, 2002. Phạm Quang Phan (Tham gia).

10. Phát triển các loại hình sở hữu của nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đề tài cấp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002. Phạm Quang Phan (Tham gia).

11. Vai trò của Nhà nước đối với phân phối thu nhập trong Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B2002. 38. 40, 2003. Phạm Quang Phan (Tham gia).

12. Bản chất kinh tế hợp tác – Lý luận, kinh nghiệm và những vấn đề của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1999. Phạm Quang Phan (Chủ nhiệm).

13. Những vấn đề cơ bản về kinh tế tri thức. Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002. Phạm Quang Phan (Chủ nhiệm).

14. Đặc trưng về quan hệ sản xuất của mô hình Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX. 01. 01. 2003, 2003. Phạm Quang Phan (Chủ nhiệm).

15. Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin. Đề tài cấp Bộ, 2006. Phạm Quang Phan (Tham gia).

16. Xây dựng hệ thống kho tư liệu phim ảnh phục vụ giảng dạy, học tập theo tổng hợp kiến thức môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Đề tài cấp Bộ, 2007. Phạm Quang Phan (Chủ nhiệm).

find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo