Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Phan


Các bài báo nghiên cứu

1. Quan hệ hàng hóa tiền tệ và quy luật giá trong nền Kinh tế nhiều thành phần định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phạm Quang Phan. In trong: Tuyển tập Công trình nghiên cứu khoa học, H- Đại học Kinh tế Quốc dân, 1991.

2. Phát triển kinh tế ngoại thương ở Việt nam. Thực trạng và giải pháp. Phạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 11, 1993.

3. Hình thành các cụm dân cư miền núi phía BắcPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 12, 1995.

4. Cơ chế hình thành giá cả trong kinh tế thị trườngPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 11, 1996.

5. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam (Dưới giác độ quan hệ sở hữu). Phạm Quang Phan. Đại học Kinh tế Quốc dân, 1998.

6. Kinh tế thị trường và kinh doanh theo cơ chế thị trườngPhạm Quang Phan. Đại học Kinh tế Quốc dân, 1999.

7. Bàn về vai trò kinh tế hợp tác trong nền Kinh tế quá độ ở Việt NamPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 36, 2000.

8. Tác động của Công nghiệp hoá đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nayPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 41, 11-2000.

9. Phân cấp quản lý Nhà nước trong nền Kinh tế thị trườngPhạm Quang Phan. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2001.

10. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Kinh tế Quốc dânPhạm Quang Phan. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2001.

11. Các môn khoa học Mác – Lênin với sự nghiệp đào tạo tại chức ở trường Đại học Kinh tế Quốc dânPhạm Quang Phan. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2001.

12. Kinh tế hợp tác trên Thế giới và những kinh nghiệm cho Việt NamPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 44, 2 - 2001.

13. Về tính tất yếu và khả năng thực hiện kinh tế tri thức ở Việt NamPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 46,  4 - 2001.

14. Một số suy nghĩ về giá cả ruộng đất và việc đề bù giải phóng mặt bằng trong quy hoạch xây dựngPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 51, 9 - 2001.

15. Nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và vấn đề phân cấp quản lý nhà nướcPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số đặc san, 11 - 2001.

16. Các thành phần kinh tế trong quá trình đổi mới ở Việt NamPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 58,  4 - 2002.

17. Vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, nhìn từ góc độ kinh tếPhạm Quang Phan. Tạp chí Thương mại, số 58, 2002.

18. Kinh tế tri thức và những biến đổi trong nền Kinh tế phát triển ở trình độ kinh tế tri thứcPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 59, 5 - 2002.

19. Economic sectors in reform in Vietnam. Economics and developmentPhạm Quang Phan. Journal of Economics & development, 6 - 2002.

20. Một số nhận thức cơ bản về sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt NamPhạm Quang Phan. Tạp chí Kinh tế phát triển, số 61, 7 - 2002.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo