Các tư liệu về   Tiến sĩ Trần Quốc Cương


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Một số bài toán tối ưu khi thiết kế hệ thống điện.

Ngôn ngữ: Tiếng Tiệp

Chuyên ngành khoa học: Hệ thống điện

Người hướng dẫn: GS.TSKH Zdenik Pavlicek

Năm bảo vệ: 1974

Đơn vị bảo vệ: Trường VUT BRNO, Tiệp Khắc

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo