Các tư liệu về   Tiến sĩ Trần Quốc Cương


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu cơ cấu điện áp đối cực của lưới điện điện khí hóa miền Bắc. Trần Quốc Cương. In trong: Tuyển tập các Công trình nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ kỹ thuật của Công ty Điện lực miền Bắc, 1976-1977.

2. Nghiên cứu quy luật dao động điện áp để chọn đầu phân áp tối ưu của máy biến áp. Trần Quốc Cương. In trong: Tuyển tập các Công trình nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ kỹ thuật của Công ty Điện lực miền Bắc, 1976-1977.

 

close

Thông báo