Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Áng


Sách đã xuất bản

1. Một số vấn đề đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. (Nguyễn Văn Áng: Kinh tế hộ và vấn đề phát triển nông sản xuất khẩu ở Việt Nam). 1993.

2. Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. (Nguyễn Văn Áng: Trao đổi về một xu hướng quan trọng của thị trường nông sản thế giới). 1993.

3. Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. (Nguyễn Văn Áng: Chính sách phát triển nền Nông nghiệp xuất khẩu của Thái Lan trong hơn 1 thế kỷ qua). 1993.

4. Đổi mới và phát triển nông nghiệp, nông thôn (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. (Nguyễn Văn Áng: Kinh tế vườn với quan hệ ruộng đất ở một hợp tác xã vùng cao). 1996.

5. Profit and Poverty in Rural Viet Nam. Đồng tác giả. Curzon, 1998.

6. Sản xuất và đời sống của các hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở đồng bằng Sông Cửu Long- Thực trạng và giải pháp. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 1999.

7. Vấn đề sở hữu ruộng đất trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 1999.

8. Kinh tế tài nguyên (Giáo trình). Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2000.

9. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2000.

10. Giải quyết vấn đề phân hóa giàu nghèo ở các nước và Việt Nam. Đồng tác giả. H - Nông nghiệp, 2000.

11. Đào tạo cán bộ ở các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi phía Bắc. Đồng tác giả. H - Nông nghiệp, 2001.

12. Ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn ngoại thành Hà Nội. Đồng tác giả. H - Chính trị quốc gia, 2002.

13. Kinh tế - xã hội - nhân văn trong phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội. Đồng tác giả. H - Nông nghiệp, 2004.

14. Kinh tế Nông nghiệp (Giáo trình). Đồng tác giả. H - Nông nghiệp, 2004. 

15. Các giải pháp cơ bản gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực trong thời kỳ Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa ở nước ta. Đồng tác giả. H - Nông nghiệp, 2006.

 

close

Thông báo