Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Áng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1956

Sinh tại Thanh Hóa.

 1973 - 1978

Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 1978 - 1981

Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 1981- 1983

Tham gia Quân đội.

1983 - 1994 Giảng viên Khoa Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân.
1994 - 1999

- Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế,   tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (1995).

1999 - 2004

- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Được phong Phó Giáo sư (2002).

2005 Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân.
2006 - 2007 Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân.
2008 Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân.
close

Thông báo