Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Áng


Các bài báo nghiên cứu

1. Trao đổi về chính sách bảo hộ sản xuất cây xuất khẩu Việt Nam. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 1993.

2. Xu hướng đa dạng hoá xuất khẩu nông sản trên thị trường quốc tế hiện nay. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Thương mại, 1993.

3. Bàn về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở các tỉnh miền núi nước ta. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 1997.

4. Rừng phòng hộ - vấn đề còn gay cấn. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Tài chính, 1997.

5. Thực trạng các tổ hợp đồng - hình thức kinh tế hợp tác mầm mống ở vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn - Thanh Hoá. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, 1998.

6. Kinh tế trang trại ở Đắk Lắk. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, 2000.

7. Những giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Đắk Lắk. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, 2000.

8. Những tất yếu kinh tế - kỹ thuật hình thành kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nước ta. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2001.

9. Một số giải pháp nhằm giải quyết ảnh hưởng của đô thị hoá đến nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2002.

10. Mô hình và đặc trưng cơ bản của nông nghiệp sinh thái ven đô. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2003.

11. Nguy cơ phát triển không bền vững về môi trường khi thực hiện một số chính sách khuyến khích nông nghiệp. Nguyễn Văn ÁngTạp chí Kinh tế và Phát triển, 2006.

12. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định chi phí đào tạo đại học ở Việt Nam. Nguyễn Văn Áng. Tạp chí Khoa học giáo dục, 2008. 

 

close

Thông báo