Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Bá


Sách đã xuất bản

1. Nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2001. 

2. Môi trường kinh doanh ở nông thôn Việt Nam: thực trạng và giải pháp. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2003.

3. Kinh nghiệm hoạt động của một số hợp tác xã sau sáu năm thực hiện luật hợp tác xã ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2003.

4. Một số vấn đề về phát triển thị trường lao động ở Việt Nam. Đồng tác giả. Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

5. Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Lê Xuân Bá (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

6. Hội nhập kinh tế: áp lực cạnh tranh trên thị trường và đối sách của một số nước. Lê Xuân Bá (Chủ biên). H- Giao thông vận tải, 2003.

7. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Đồng tác giả, 2003.

8. Quyết định quản lý. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

9. Phát triển kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. Lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả, 2004.

10. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Lê Xuân Bá (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

11. Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản ở Việt Nam. Lê Xuân Bá (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2006.

12. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên). H- Chính trị quốc gia, 2006.

13. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2006.

14. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 15 năm (1991-2005) từ góc độ phân tích đóng góp của các nhân tố sản xuất. Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

15. Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trên cơ sở giảm chi phí. Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên). H- Tài chính, 2006.

16. Mũi nhọn kinh tế- cơ sở lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2007.

17. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2007.

18. Chính sách huy động các nguồn vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên). H- Thống kê, 2008.

19. Phân cấp quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA ở Việt Nam- chính sách và thực hiện ở địa phương. Đồng tác giả. H- Tài chính, 2008.

20. Tổng quan tác động của hội nhập kinh tế tiểu vùng sông MêKong đến đói nghèo. Lê Xuân Bá. H- Tài chính, 2008.

21. Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế xã hội. Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên). H- Tài chính, 2010.

22. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ góc độ chất lượng và năng lực cạnh tranh. Lê Xuân Bá (Đồng chủ biên). H- Lao động, 2010.

 

close

Thông báo