Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Bá


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1953

Sinh tại Ninh Bình.

 1971-1976

Tham gia Quân đội.

 1977-1983

Học Đại học tại Liên Xô.

 1983-1989

Nghiên cứu viên, Phó phòng; Trưởng phòng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

1990-1991 Nghiên cứu viên, Văn phòng Chính phủ.
Từ 1992

Phó ban; Phó Viện trưởng; Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.


clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo