Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Bá


Các đề tài nghiên cứu

1. Cơ sở khoa học của sự thống nhất quản lý kinh tế trên địa bàn lãnh thổ. Đề tài cấp Bộ, 1993. Lê Xuân Bá (Tham gia). 

2. Thực trạng cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, 1993. Lê Xuân Bá (Tham gia).

3. Đánh giá những chuyển biến trong quản lý kinh tế ở Việt Nam từ Đại hội VI đến nay. Phương hướng tiếp tục đổi mới quản lý kinh tế trong thời gian tới. Đề tài cấp Nhà nước, 1992-1994. Lê Xuân Bá (Thư ký).

4. Vấn đề kinh tế trung ương- kinh tế địa phương trong thời kì chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Đề tài cấp Bộ, 1995. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

5. Một số chính sách kinh tế nâng cao tiết kiệm trong nước giai đoạn 1996-2000 phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1996-1997. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

6. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2001-2002. Lê Xuân Bá (Tham gia).

7. Cơ sở khoa học cho việc định hướng chính sách và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, 2000-2002. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

8. Một số suy nghĩ bước đầu về các loại thị trường cơ bản trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đề tài cấp Nhà nước, 2001-2005. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

9. Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2004-2005. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

10. Cơ sở khoa học đổi mới cơ chế tổ chức và quản lý các tổ chức sự nghiệp công ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2005. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

11. Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở Việt Nam. Đề tài trong khuôn khổ dự án IAE-MISPA, 2005. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

12. Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Đề tài cấp Bộ, 2006-2007. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

13. Cơ chế chính sách thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động tại các KCN, KCX. Đề tài cấp Bộ, 2007. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

14. Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm trong quá trình đẩy mạnh CNH- HĐH và đô thị hóa ở nước ta. Đề tài cấp Nhà nước, 2007-2009. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

15. Chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế- thực trạng và giải pháp. Đề tài cấp Bộ, 2009. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

16. Giải pháp đảm bảo gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta giai đoạn 2011-2020. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, 2008-2010. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

17. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2009-2010. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

18. Nghiên cứu xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2020. Đề tài cấp Bộ, 2010. Lê Xuân Bá (Chủ nhiệm).

 

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo