Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Bá


Các bài báo nghiên cứu

1. Xóa bỏ dần chế độ chủ quản, cấp hành chính chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước nhìn từ góc độ phân cấp quản lý. Lê Xuân Bá. Tạp chí Công nghiệp nhẹ, số 286, 1994. 

2. Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu công nghiệp quốc doanh. Lê Xuân Bá. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 254, 1994.

3. Xóa bỏ dần chế độ chủ quản nhìn từ góc độ phân cấp quản lý. Lê Xuân Bá. Tạp chí Thương mại, 1994.

4. Kinh nghiệm về phân cấp quản lý kinh tế ở Hải Phòng. Lê Xuân Bá. Thông tin Kinh tế kế hoạch, 1994.

5. Kinh tế Trung ương- Kinh tế địa phương: hiện trạng và giải pháp. Lê Xuân Bá. Thông tin tư liệu tham khảo (phục vụ cán bộ lãnh đạo công tác thanh niên), số 8, 1994.

6. Mấy suy nghĩ về chế độ phân cấp ngân sách nhà nước. Lê Xuân Bá. Tạp chí Tài chính, 1994.

7. Đổi mới phân cấp quản lý kinh tế trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước VN. Lê Xuân Bá. Tạp chí Công nghiệp nhẹ, số 288, 1994.

8. Tổ chức Nhà nước nhìn từ góc độ phân cấp quản lý. Lê Xuân Bá. Tạp chí Quản lý Nhà nước, 1994.

9. Xóa bỏ sự phân biệt doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương nhìn từ góc độ phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước. Lê Xuân Bá. Tạp chí Công nghiệp nhẹ, số 293, 1994.

10. Một số suy nghĩ về cải cách bộ máy nhà nước. Lê Xuân Bá. Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 11, 1995.

11. Một số vấn đề cải cách kinh tế ở Trung Quốc. Lê Xuân Bá. Tạp chí Kinh tế và Dự báo số, 269+270, 1995.

12. Cải cách kinh tế ở Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Cộng hòa Liên bang Đức. Lê Xuân Bá. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 273, 1995.

13. Một số kinh nghiệm về tư nhân hóa ở Cộng hòa Séc. Lê Xuân Bá. Tạp chí Công nghiệp nhẹ, số 306, 1995.

14. Tín dụng phi chính thức và tác dụng của nó đối với người nghèo. Lê Xuân Bá. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 219, 1996.

15. Infomal credit and its impact on the poor. Lê Xuân Bá. Vietnam’s socio-economic development, 1997.

16. Vietnam (Domestic saving in Vietnam: Trand and prosoects). Co-author. Pacific economic co-operation council, 1997.

17. Vài nét về quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế ở nước ta. Đồng tác giả. Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 47, 1999.

18. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: thuận lợi, khó khăn và giải pháp. Đồng tác giả. Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 54, 2000.

19. Kết quả thực hiện luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và những vướng mắc cần tháo gỡ. Đồng tác giả. Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 59, 2000.

20. Hiện trạng đói nghèo ở Quảng Bình và một số kiến nghị. Đồng tác giả. Tạp chí Lao động và Xã hội, 2001.

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo