Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Dân


Sách đã xuất bản

1. Thuật ngữ ngữ pháp tạo sinh. Nguyễn Đức Dân. Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 1977.

2. Dictionnaire de fréquence du vietnamien (Từ điển tần số tiếng Việt). Đồng tác giả. Ed. Université de Paris VII, 1980.

3. Ngôn ngữ học thống kê. Nguyễn Đức Dân. H - Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1984.

4. Ngôn ngữ học: Khuynh hướng - Lĩnh vực - Khái niệm. Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội. Tập 1, 1984; Tập 2, 1986.

5. Lôgích - ngữ nghĩa - cú pháp. Nguyễn Đức Dân. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1987.

6. Tiếng cười thế giới. Nguyễn Đức Dân (Chủ biên). H- Khoa học Xã hội. Tập 1, 1988; Tập 2, 1989; Tái bản 1993, 1995.

7. Câu sai và câu mơ hồ. Nguyễn Đức Dân, Trần Thị Ngọc Lang. H- Giáo dục, 1992; Tái bản, 1993.

8. Từ điển các từ tiếng Việt gốc Pháp. Nguyễn Đức Dân, Nguyễn Quảng Tuân. Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học thành phố Hồ Chí Minh, 1992.

9. Tiếng Việt hội thoại. Nguyễn Đức Dân. Nxb Samji Books, 1994.

10. Tiếng Việt thực hành. Nguyễn Đức Dân. Đại học Trung học thành phố Hồ Chí Minh,1995; Tái bản 1996.

11. Lôgích và tiếng Việt. Nguyễn Đức Dân. H- Giáo dục, 1996.

12. Tiếng Việt (Dùng cho chương trình học đại cương). Nguyễn Đức Dân. H- Giáo dục, 1997; Tái bản, 1998, 1999, 2001, 2003.

13. Ngữ dụng học. Tập 1. Nguyễn Đức Dân. H- Giáo dục, 1998; Tái bản, 2001.

14. Nhập môn thống kê ngôn ngữ học. Nguyễn Đức Dân, Đặng Thái Minh. H- Giáo dục, 1998.

15. Thống kê ngôn ngữ học - một số ứng dụng. Nguyễn Đức Dân, Đặng Thái Minh. H- Giáo dục, 1999.

16. Nỗi oan THÌ, LÀ, MÀ. Nguyễn Đức Dân. NXB Trẻ, 2002; Tái bản, 2003.

17. Tiếng Việt thực hành (Giáo trình). Nguyễn Đức Dân. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

18. Nhập môn lôgích hình thức. Nguyễn Đức Dân. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

19. Nhập môn lôgích hình thức & lôgích phi hình thức. Nguyễn Đức Dân. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo