Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Công Hà


Sách đã xuất bản

1. Các phương pháp toán ứng dụng trong Giao thông vận tải, Đồng tác giả. H- Giao thông Vận tải, 1983.

2. Tin học ứng dụng trong ngành Quản trị kinh doanh. Phạm Công Hà. Trường Đại học Giao thông Vận tải, 1985. 

3. Toán Quy hoạch ứng dụng trong Giao thông vận tải. Phạm Công Hà. H- Giao thông Vận tải, 2007.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo