Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Công Hà


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu những vấn đề chủ yếu và một số yếu tố trong phương pháp luận khi xét điện khí hóa một đoạn đường sắt. Đề tài cấp Bộ, 1991. Phạm Công Hà (Đồng chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu và thí điểm điện khí hóa đường sắt trên một tuyến ngắn. Đề tài cấp Bộ, 1993. Phạm Công Hà (Đồng chủ nhiệm).

3. Các giải pháp kĩ thuật để ứng dụng điện khí hóa đường sắt và vận tải công cộng thành phố. Đề tài cấp Nhà nước, 1995. Phạm Công Hà (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu các giải pháp xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2010. Phạm Công Hà (Tham gia).

5. Các giải pháp công nghệ đối với đường sắt đô thị Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2010. Phạm Công Hà (Tham gia).

dating for married go married men who cheat