Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tương Lai


Sách đã xuất bản

1. Tìm hiểu văn hóa Lào. Quế Lai. H- Văn hóa, 1984.

2. Từ điển Thái Lan - Việt. Quế Lai. H- Khoa học Xã hội, 1990.

3. Tìm hiểu Văn hóa Thái Lan. Quế Lai. H- Văn hóa, 1991.

4. Từ điển Phật học Hán - Việt. Nguyễn Tương Lai. Phân viện Nghiên cứu Phật học. Tập 1,1992; Tập 2, 1993.

5. Những vấn đề cấu tạo từ tiếng Thái Lan hiện đại. Quế Lai. H- Khoa học Xã hội, 1994.

6. Từ điển Phật học. Nguyễn Quế Lai. H- Khoa học Xã hội, 1999.

7. Sách học tiếng Thái Lan. Tập 1. Nguyễn Tương Lai. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo