Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tương Lai


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1950

Sinh tại Thái Lan.

 1971-1973

Công tác tại Viện Ngôn ngữ học.

   6-1973 đến 12-2000

Công tác tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Từ 1-2001

Giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus