Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tương Lai


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1950

Sinh tại Thái Lan.

 1971-1973

Công tác tại Viện Ngôn ngữ học.

   6-1973 đến 12-2000

Công tác tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

Từ 1-2001

Giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
close

Thông báo