Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tương Lai


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Những vấn đề cấu tạo từ tiếng Thái Lan hiện đại

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Ngôn ngữ học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1985

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

close

Thông báo