Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tương Lai


Các bài báo nghiên cứu

1. Tiếng Thái Lan. Quế Lai. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1976.

2. Từ tố tiếng Thái Lan. Quế Lai. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Đông Nam Á lần thứ nhất, 1978.

3. Về các đơn vị biểu thị phạm trù ngữ pháp của tiếng Thái Lan. Quế Lai. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Đông Nam Á lần thứ nhất, 1978.

4. Tiếng Cuối và vị trí của nó trong các ngôn ngữ nhóm Việt-Mường. Quế Lai. Thông báo Dân tộc học", Viện Dân tộc học, 1979.

5. Tiếng Poọng - một cứ liệu về di duệ của ngôn ngữ Việt-Mường chung. Quế Lai. In trong: "Sưu tầm dân tộc học", Viện Dân tộc học, 1979.

6. Về tiếng Cọi và tiếng Mã Liềng - hai ngôn ngữ Chứt ở miền Tây Nghệ Tĩnh. Quế Lai. Tạp chí Dân tộc học, số 4, 1979.

7. Các ngôn ngữ Việt -Mường với việc chuẩn hóa một số cách phát âm của tiếng Việt. Quế Lai. Thông báo Dân tộc học, 1980.

8. Tiếng Thái Lan. Quế Lai. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Thái Lan, 1980.

9. Vài nét về chữ viết tiếng Thái Lan. Quế Lai. Kỷ yếu Hội nghị khoa học về Thái Lan, 1980.

10. Cơ sở phân loại từ ghép tiếng Việt. Quế Lai. In trong: "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ", Tập 2. H- Khoa học Xã hội, 1981.

11. Những đặc trưng của vốn từ tiếng Lào. Quế Lai. In trong: "Tìm hiểu lịch sử- văn hóa Lào", tập 2. H- Khoa học Xã hội, 1981.

12. Bàn về cách viết. Quế Lai. Công tác báo chí, số 1, 1982.

13. Về những hình vị nhỏ hơn âm tiết trong tiếng Thái Lan. Quế Lai. In trong: "Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông”. H- Khoa học Xã hội, 1986.

14. Tiếng Poọng, sự tiếp xúc đầu tiên về ngôn ngữ giữa Việt và Thái. Nguyễn Tương Lai. Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Ngôn ngữ liên Á, 1992.

15. Xu hướng biến đổi ngữ âm của các ngôn ngữ nhóm Thái và những biểu hiện của nó trong tiếng Tày Nùng. Quế Lai. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1, 1992.

16. Tiếng Thái Lan trong bối cảnh các ngôn ngữ nhóm Thái ở Đông Nam Á. Quế Lai. In trong: "Tìm hiểu lịch sử văn hóa Thái Lan", tập 1, H- Khoa học Xã hội, 1994.

17. Nghiên cứu về Thái Lan ở Việt Nam. Nguyễn Tương Lai. Kỷ yếu Hội thảo về Việt Nam học, 1997.

18. 25 năm nghiên cứu về đất nước Thái Lan. Quế Lai. In trong: "25 năm nghiên cứu các nước Đông Nam Á". H- Khoa học Xã hội, 1998.

19. Chữ viết Thái Lan. Quế Lai. Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, 1998.

20. Sự biến đổi ngữ âm của các phương ngữ Tày Nùng. Nguyễn Tương Lai. Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa (Tiếng Thái), số 1, 1998.

 

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo