Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh


Sách đã xuất bản

1. Mạng điện địa phương. Nguyễn Hiền, Đặng Ngọc Dinh. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1980.

2. Hệ thống điện. Hai tập. Đặng Ngọc Dinh, Trần Bách. H- Khoa học vKỹ thuật, 1981, 1982.

3. Việt Nam – Tầm nhìn năm 2020. Đặng Ngọc Dinh (Chủ biên). H- Chính trị quốc gia, 1993.

4. Xã hội dân sự – Một số vấn đề chọn lọc. Vũ Duy Phú, Đặng Ngọc Dinh. H- Tri thức, 2009.

5. Giải quyết xung đột và phòng chống tham nhũng – Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. Đặng Ngọc Dinh (Chủ biên). H- Tri thức, 2009.

 

close

Thông báo