Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hân


Sách đã xuất bản

1. Đèn điện tử, bán dẫn. Hai tập. Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1970, 1972.

2. Tập bài giảng Kỹ thuật laser và made. Tập I. Trần Đức Hân, Nguyễn Minh Hiển. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1984.

3. Telecomunication optique (Premiere partie: Les Lasers). Tran Duc Han. Institut des Telecomunication, D’Oran, Angieri, 1988.

4. Kỹ thuật thông tin quang (Giáo trình Cao học, ngành Điện tử - Viễn thông). Trần Đức Hân, Phí Hòa Bình. Trường Đại học Bách khoa, 1995.

5. Bài tập Thông tin cáp sợi quang. Trần Đức Hân. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1998.

6. Cơ sở kỹ thuật thông tin cáp sợi quang (Giáo trình Cao học). Trần Đức Hân. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999.

7. Thí nghiệm thông tin quang. Trần Đức Hân. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999.

8. Cơ sở kỹ thuật laser. Trần Đức Hân, Nguyễn Minh Hiển. H- Giáo dục, 2001.

 

close

Thông báo