Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản Lê Hà


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh:  2 luận án Tiến sĩ 

1. Phan Thị Hồng Thảo, "Nghiên cứu điều chế enzyme D-amino acid oxydase tái tổ hợp và chế tạo chất xúc tác sinh học bằng vật liệu mao quản nano nhằm ứng dụng trong sản xuất 7-ACA", 2009-2012. (Hướng dẫn 2)

2. Nguyễn Đức Tiến. “Nghiên cứu thu nhận chất kìm hãm alpha-glucosidaza từ Aspergillus oryzae và hướng ứng dụng”, 2010-2013. (Hướng dẫn 2)