Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản Lê Hà


Các bài báo nghiên cứu

1. Factors influencing the potential use of Aliquat 336 for the in situ extraction of carbocylic acids from cultures of Pseudomonas putida. A. Jaquet, L. Quan, I.W. Marison, U.von.Stockar. Journal of Biotechnology, 1999.

2. Study on using organic solvents for extraction of beta-carotene from Blakeslea trispora. Quan Le Ha, Dao Hong Diep, Pham Thu Thuy. Regional Symposium on chemical Engineering, 2005.

3. Biological control of postharvest diseases of oranges using Bacillus subtilis BKH isolated from stored oranges. Quan Le Ha.  Biohanoi 2007 From Bioscience to Biotechnology and Bioindustry, 2007.

4. Production of ACE inhibitors peptides by enzymatic hydrolysis of casein. Le Thanh Ha, Tran Thi Hanh, Quan Le Ha, Nguyen Thi Hoai Tram. Biohanoi 2007 From Bioscience to Biotechnology and Bioindustry, 2007.

5. Nghiên cứu tổng hợp beta-caroten từ rỉ đường mía bằng nấm sợi Blakeslea trispora trong thiết bị lên men. Quản Lê Hà, Vũ Thị Phương, Phạm Thu Thủy. Tạp chí Hóa học, T-46(5A), 2008.

6. Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng Vang nếp cẩm. Khuất Hữu Thanh, Quản Lê Hà, Vũ Mạnh Hào. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 71, 2009.

7. Xác định điều kiện thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp enzym chitosanazatừ Penicillium oxalicum. Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Quản Lê Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 71, 2009.

8. Nghiên cứu sinh tổng hợp D-amino acid oxidase từ chủng nấm men Trigonopsis varibialis. Phan Thị Hồng Thảo, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Quản Lê Hà, Lê Gia Hy. Tạp chí Công nghệ sinh học 8 (3B), 2010.

9. Nghiên cứu lựa chọn vật liệu mao quản nano cho cố định D-amino axit oxidaza ứng dụng trong chuyển hóa sinh học. Đồng tác giả. Tạp chí Hóa học, T-48 (4A ), 2010.

10. Screening of chitosanase producers and its application for Chitosan ligosaccharides productions. Ha Le Thanh, Tuyet Vu Thi Anh, Le Ha Quan. 2nd regional conferemce on biotechnology: Research and development on Food technology, Cambodia, February 11-12, 2010.

11. Study on using microorganisms isolated from Vietnam traditional miso-like paste (tuong) for making product with fibrinolytic activity. Nguyen Lan Huong, Quan Le Ha, Hoang Dinh Hoa (2010). 2nd regional conference on biotechnology: Research and development on Food technology, Cambodia, February 11-12, 2010.