Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Bửu


Các đề tài nghiên cứu

 Chủ nhiệm 2 Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước vChủ nhiệm Đề tài cấp Bộ (Thông tin chưa đầy đủ):

1. Chủ nhiệm 2 Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước: Công nghệ hiện đại trong xây dựng, kiểm tra, đánh giá chất lượng đường ô tô cấp cao và đường băng sân bay. Mã số KHCN.10-05, 2000. 

close

Thông báo