Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiều Thị Xin


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn cao học: 7 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)  

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh:  3 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

 

close

Thông báo