Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Châu


Các thư tịch khác