Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Châu


Các đề tài nghiên cứu

1. Điều tra, nghiên cứu tiếng địa phương Bắc Trung Bộ. Đề tài cấp Bộ, 1984-1988. Hoàng Thị Châu (Chủ nhiệm). 

2. Xây dựng một bộ phận chữ phiên âm chung cho nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1993-1994. Hoàng Thị Châu (Chủ nhiệm).

3. Tiến tới chuẩn hóa cách viết tên riêng tiếng dân tộc thiểu số trong văn bản tiếng Việt. Đề tài cấp Bộ, 2000-2001. Hoàng Thị Châu (Chủ nhiệm).

4. Tiến tới chuẩn hóa cách viết tên riêng tiếng dân tộc thiểu số trong văn bản tiếng Việt. Đề tài cấp Bộ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, 2002. Hoàng Thị Châu (Chủ nhiệm).

 

dating for married go married men who cheat