Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Cao Huần


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1975

Tốt nghiệp Đại học Kiép, Ucraina, Liên Xô.

Từ 1975

- Công tác tại Khoa Địa lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội (sau là Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (1992) tại Đại học Kiép, Ucraina, Liên Xô;

- Được phong Phó Giáo sư (1996);

-Chủ  nhiệm Khoa Địa lý;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Liên ngành các khoa học Trái đất và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Ủy viên thường vụ BCH Trung ương Hội Địa lý Việt Nam (phụ trách khoa học);
- Ủy viên Hội đồng khoa học - đào tạo Đại học KHTN;
- Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trái đất, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Được phong Giáo sư(2005).

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do