Các tư liệu về  Phó Giáo sư Phan Văn Các


Các bài báo nghiên cứu

Các bài viết đã được công bố (Là tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Documents Vietnamiens écrits en Sino- Nom sur les relations entre l'Etat “Grand Viet” et l' Empire Yuan - Mongol au XIII ème siècle (Những tư liệu Hán Nôm Việt Nam viết về mối quan hệ giữa Nhà nước Đại Việt với đế quốc Nguyên Mông ở thế kỉ XIII). In trong: Proceedings of the 35th permanent inter national Altaistic conference, Taipei, 1992.

2. 與未 (Nho học với triển vọng xã hội Việt Nam tương lai thế kỉ XXI). In trong: Seoul, Korea, 1993.

3. (Hồ Chí Minh với Nho học). In trong: 要, Bắc Kinh, 1993.

4. (Hồ Thích, nhà khoa học xã hội Trung Quốc). Taipei, Taiwan, 1994.

5. 語教 (Thử bàn về phương hướng cải tiến việc giảng dạy tiếng Hán hiện nay ở Việt Nam). In trong: Taipei, Taiwan, 1995.

6. Confucianism and the Modern History of Vietnam (Nho giáo với lịch sử hiện đại Việt Nam). In trong: International Conference “Oriental Thought and Social Development”, Seoul, Korea, 1996.

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend