Các tư liệu về  Giáo sư TSKH Lê Đăng Hà


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

 LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tàì: Ý nghĩa lâm sàng những biến đổi các men đặc hiệu trong bệnh BOT Kin (Viêm gan do virut).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn: Giáo sư A.F. Bilibin - Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên Xô, Chủ nhiệm Bộ môn

Năm bảo vệ: 1972

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Y số 2, Mátxcơva, Liên Xô.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC

Đề tài: Ý nghĩa lâm sàng- sinh bệnh học của các nucleotid vòng trong bệnh nhân Viêm gan do virut.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn: Giáo sư tham vấn V.I. Pokrobski - Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên Xô, Chủ tịch Viện Hàn lâm Y học Nga

Năm bảo vệ: 1986

Đơn vị bảo vệ: Viện Nghiên cứu Khoa học dịch tễ học Trung ương Mátxcơva, Liên Xô