Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hành


Sách đã xuất bản

1. Từ điển Tiếng Việt phổ thông. Tập I : A-C. Hoàng Phê (Chủ biên), Hoàng Văn Hành,.... H- Khoa học Xã hội, 1975.

2. Sổ tay dùng từ tiếng Việt. Hoàng Phê, Hoàng Văn Hành, Đào Thản. H- Khoa học Xã hội, 1980; Tái bản, 2002.

3. Từ điển Việt-Kơho (Khoảng 6.000 đơn vị). Đoàn Văn Phúc, Hoàng Văn Hành, Tạ Văn Thông,.... Sở Văn hóa và Thông tin Lâm Đồng xuất bản, 1983.

4. Từ láy trong tiếng Việt. Hoàng Văn Hành. H- Khoa học Xã hội, 1985.

5. Từ điển tiếng Việt. Hoàng Phê (Chủ biên), Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu, Đào Thản,.... H- Khoa học Xã hội, 1988; Tái bản có sửa chữa, bổ sung, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003.

6. Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ. Hai tập. Hoàng Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Như Ý, Nguyễn Khắc Hùng, Lê Văn Trường.... H- Khoa học Xã hội, 1988.

7. Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ. Hoàng Văn Hành, Nguyễn Như Ý, Phan Xuân Thành, Mai Xuân Huy,.... H- Khoa học Xã hội, 1990. Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa (trên 300 thành ngữ, tục ngữ), Hoàng Văn Hành (Chủ biên), 1994.

8. Từ điển yếu tố Hán-Việt thông dụng. Hoàng Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Lê Xuân Thại,....  H- Khoa học Xã hội, 1991.

9. Từ ngữ tiếng Việt trên đường hiểu biết và khám phá. Hoàng Văn Hành. H- Khoa học Xã hội, 1991.

10. Từ điển Việt - Êđê. Hoàng Văn Hành (Chủ biên), Phan Văn Phức, Đoàn Văn Phúc,... Đắc Lắc, 1993. 

12. Từ điển từ láy tiếng Việt (Hơn 5000 đơn vị định nghĩa và 7000 câu trích). Hoàng Văn Hành (Chủ biên), Hà Quang Năng, Nguyễn Văn Khang, Phạm Hùng Việt,.... H- Giáo dục, 1994; Tái bản, có sửa chữa và bổ sung, 1998.

13. Ngữ vựng Mường-Việt (Sách thực nghiệm). Hoàng Văn Hành, Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ. Cục xuất bản, 1995.

14. Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt. Nguyễn Như Ý (Chủ biên), Hoàng Văn Hành, Lê Xuân Thại, Nguyễn Văn Khang,.... H- Giáo dục, 1995; Tái bản, 1997.

15. Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở các quốc gia đa dân tộc (Tuyển chọn, biên tập). Hoàng Văn Hành, Lý Toàn Thắng, Nguyễn Văn Khang,... H- Khoa học Xã hội, 1997.

16. Từ điển đồng âm tiếng Việt (Giải thích khoảng 7000 từ). Hoàng Văn Hành, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thị Trung Thành. NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1998; Tái bản, 2001.

17. Từ tiếng Việt: Hình thái - cấu trúc - từ láy - từ ghép - chuyển loại. Hoàng Văn Hành (Chủ biên), Hà Quang Năng, Nguyễn Văn Khang. NXB Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, 1998.

18. Từ điển Mường-Việt. Nguyễn Văn Khang (Chủ biên), Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành. H- Văn hoá dân tộc, 2002.

19. Thành ngữ học tiếng Việt. Hoàng Văn Hành. H- Khoa học Xã hội, 2004.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
close

Thông báo