Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hành


Các bài báo nghiên cứu

1. Từ nhiều nghĩa trong truyện Kiều, một biểu hiện phong phú về vốn từ của Nguyễn Du. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Văn học, số 1, 1966.

2. Tìm hiểu những ý kiến của Hồ Chủ tịch về việc mượn và dùng từ gốc Hán. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Văn học, 1966.

3. Thảo luận mấy vấn đề tu từ học sau khi đọc giáo trình Việt ngữ tập 3. Đào Thản, Hoàng Văn Hành. Tạp chí Văn học, số 2, 1967.

4. Bàn cách dùng từ ngữ “thuần Việt” thay thế cho từ ngữ Hán-Việt. Hoàng Văn Hành, Hồ Lê. In trong: Nghiên cứu ngôn ngữ học, Tập 1: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. H- Khoa học Xã hội, 1968.

5. Ôn lại những lời dạy của Hồ Chủ tịch về cách nói, cách viết. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1970.

6. Những nét đặc sắc trong ngôn ngữ của Hồ Chủ tịch. Đào Thản, Hoàng Văn Hành. Ngôn ngữ, số 3, 1970. In trong: Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. H- Khoa học Xã hội, 1980.

7. Suy nghĩ về cách dùng thành ngữ qua văn thơ của Hồ Chủ tịch. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1973.

8. Từ hai bài ca dao cũ ấy. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1974.

9. Đặc trưng của những đơn vị từ vựng kiểu như au, ngắt trong tiếng Việt. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1975.

10. Về cuốn “Từ điển Truyện Kiều”. Hoàng Văn Hành, Vương Lộc. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1975.

11. Về bản chất của thành ngữ so sánh trong tiếng Việt. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1976.

12. Về tính hệ thống vốn từ tiếng Việt. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1977.

13. Trong tiếng Việt có cấp so sánh với tư cách là phạm trù ngữ pháp không? Hoàng Văn Hành. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Viện Đông phương học, 1978.

14. Về quyển: “Từ và vốn từ tiếng Việt hiện đại”. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1978.

15. Cứ liệu về một trong những quá trình hình thành và phát triển từ láy điệp vần trong tiếng Việt. Hoàng Văn Hành. Hội nghị về Ngữ âm tiếng Việt, 1979.

16. Về hiện tượng láy trong tiếng Việt. Hoàng Văn Hành. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 1979.  

17. V.I. Lênin với vấn đề ngôn ngữ và chữ viết của các dân tộc thiểu số. Hoàng Văn Hành, Lục Văn Pảo. Hội nghị khoa học về Lênin. Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, 1980.

18. Hồ Chủ tịch với ngôn ngữ. Hoàng Văn Hành. In trong: Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. H- Khoa học xã hội, 1980.

19. Viết gì, viết cho ai, viết như thế nào? Hoàng Văn Hành, Hoàng Tuệ. In trong: Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. H- Khoa học Xã hội, 1980. In trong: Hồ Chí Minh tác gia, tác phẩm - nghệ thuật ngôn từ. H- Giáo dục, 1997.

20. Mấy đặc điểm của vốn từ tiếng Việt trong văn học thế kỷ XV qua “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi. Hoàng Văn Hành, Vương Lộc. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1980.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo