Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Phụng


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 45 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 6 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Hữu Đức, "Mối quan hệ giữa đường bộ đối ngoại và đường đối nội trong qui hoạch phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020", 2003.

2. Dương Tất Sinh, "Động lực học nền đường sân bay và ô tô", 2006.

3. Nguyễn Hồng Minh, "Đánh giá chất lượng xác định tuổi thọ công trình MĐBTXM sân bay", 2007.

4. Nguyễn Việt Hùng, "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nền đất yếu bằng hệ cọc cát và cọc gia cố trong xây dựng nền đường đất", 2009.

5. Huỳnh Ngọc Hào, "Nghiên cứu sử dụng VĐKT-LĐKT để xử lý nền đường đất trong xây dựng các công trình và thủy lợi", 2010.

6. Ngô Trí Thường, "Nghiên cứu ứng dụng neo trong đất để gia cố mái dốc nền đường ô tô trong điều kiện Việt Nam", 2013 - 2017.

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo