Các tư liệu về  Giáo sư Vũ Công Hòe


Sách đã xuất bản

1. Tổ chức học và bào thai học. Vũ Công Hòe. H- Y học và Thể dục thể thao, 1957.

2. Giải phẫu bệnh học. Vũ Công Hòe. H- Y học và Thể dục thể thao, 1957; Tái bản 1964.

3. Bài giảng Giải phẫu bệnh đại cương. Đồng tác giả. H- Y học. Tập 1, 1975; Tập 2, 1981.

4. Giải phẫu bệnh. Đồng tác giả. H- Y học, 1976.

5. Bài giảng Giải phẫu bệnh. Đồng tác giả. H- Y học,1986; Tái bản 1993.

6. Bài giảng Giải phẫu bệnh học. Hai tập. Đồng tác giả. H- Y học, 1993.

7. Giải phẫu bệnh học. Đồng tác giả. H- Y học, 1998; Tái bản có sửa chữa, 2000.

close

Thông báo